Printemps avec SpaDreams - Gagnez un Nouveau Kindle Paperwhite

SpaDreams online contest

Algemene voorwaarden voor deelname

Algemene voorwaarden voor deelname aan #hellospringcontest

Het is lente! Maak kans op SpaDreams-prijzen door deel te nemen aan onze #hellospringcontest fotowedstrijd op onze Facebook-pagina van SpaDreams NL.

Door deel te nemen aan onze online competitie, worden de volgende algemene voorwaarden geaccepteerd:

  1. Door een foto te plaatsen, stemt de deelnemer mee om aan alle onderstaande voorwaarden te respecteren.
  2. De foto's worden geselecteerd uit de 6 deelnemende SpaDreams landen 
  3. De SpaDreams juryleden beslissen de 6 finalisten.  
  4. Inzendingen moeten worden geplaatst in de commentaren sectie onder het 'hoofd wedstrijd post' op Facebook.
  5. Alle inzendingen moeten vóór 23:59 uur op donderdag 5 april zijn ontvangen.
  6. Alle ingestuurde foto's moeten het werk zijn van de persoon die ze indient.
  7. Met de inzending geeft de deelnemer SpaDreams het recht om de foto(s) te gebruiken in toekomstige sociale media-berichten.
  8. Elke deelnemer zorgt ervoor dat alle ingediende afbeeldingen zijn genomen met toestemming van de persoon op de foto en geen inbreuk maakt op de auteursrechten van een derde partij of enige wet .
  9. Met de inzending zorgt de deelnemer ervoor dat de foto(s) zijn/haar eigen werk is en auteursrecht daarvoor bezitten.

 

 

De deelname en het verloop van de online wedstrijd op de pagina www.spadreams.nl zijn onderworpen aan de onderstaande bepalingen. Deelname aan de trekking vindt uitsluitend plaats via online registraties.

§1 Organisator

(1) De organisator van de online-prijsvraag op de website www.spadreams.nl, is SpaDreams, onderdeel van de firma FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH, Ferdinand-Happ-Str. 28, 60314 in Frankfurt am Main, Duitsland.

(2) In het geval van een verloting van een reis of een overnachting in een hotel wordt de prijsvraag in samenwerking met verschillende partners, hierna samenwerkingspartners genoemd, uitgevoerd.

§2 Deelname

(1) Deelname aan de SpaDreams online-winactie is gratis en geschiedt op vrijwillige basis.

(2) Deelname en winkansen hangen op geen enkele manier af van de aankoop van goederen of het gebruik van betaalde dan wel onbetaalde diensten van SpaDreams of van anderen die bij de organisatie van de prijsvraag betrokken zijn.

(3) De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen. SpaDreams behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen indien dit door invloeden van buitenaf noodzakelijk is.

(4) Deelname aan de winactie is uitsluitend mogelijk indien een deelnemer 18 jaar of ouder is.

(5) Om te kunnen deelnemen, dienen deelnemers zich te registreren en de in de prijsvraag vermelde opdrachten uit te voeren. Ten behoeve van de registrering is de deelnemer verplicht correcte, actuele en complete persoonlijke informatie te verschaffen waaronder aanhef, voor- en achternaam, adres, emailadres en telefoonnummer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte gegevens. Onvolledige of onjuist ingevulde registratieformulieren worden conform § 3 IV van de winactie uitgesloten.

(6) La participation à ce concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement complet

(7) Deelname aan de prijsvraag dient binnen de bepaalde termijn te geschieden.

(8) Deelname is alleen geldig voor de in de prijsvraag aangegeven periode. Voor deelname in de toekomst is hernieuwde registratie evenals een hernieuwde bevestiging van de deelnemersvoorwaarden en het privacybeleid vereist.

(9) De uitslag is definitief en de gerechtelijke weg is uitgesloten.

§3 Uitsluiting van de winactie

(1) Personeel van SpaDreams alsmede een ieder ander die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij (de totstandkoming van) de winactie, zijn uitgesloten van deelname.

(2) Deelnemers die ten tijde van deelname jonger dan 18 jaar oud zijn of hun vaste woon of verblijfplaats buiten Belgie, Nederland en Luxemburg hebben.

(3) SpaDreams behoudt zich het recht voor om een deelnemer te weigeren of te diskwalificeren wanneer deze niet voldoet aan de deelnemersvoorwaarden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze de relevante wet- of regelgeving heeft overtreden of gemanipuleerd. Uitsluiting is in het bijzonder gerechtvaardigd bij de volgende pogingen tot manipulatie:

- Het meermaals aanmelden met verschillende emailadressen.
- Het aanmelden middels een provider waarvan het ondernemingsdoel, o.a. het manipuleren van prijsvragen is.

In deze gevallen kunnen gewonnen prijzen worden ingetrokken en vervolgens worden teruggevorderd.

(4) Uitsluiting is ook van toepassing indien u onjuiste persoonsgegevens opgeeft.

(5) SpaDreams behoudt zich het recht voor personen, die reeds conform §3 I, §3 II, §3 III en §3 IV zijn uitgesloten van deelname, definitief van toekomstige deelname aan prijsvragen uit te sluiten.

§4 Uitvoering en verloop van de winactie

(1) De aard van de prijs (prijzen) wordt aangekondigd in de competitie.

(2) De winnaar(s) worden schriftelijk of per email door SpaDreams, binnen de in de prijsvraag aangegeven periode, op de hoogte gesteld en verlenen door deelname toestemming aan SpaDreams en de samenwerkingspartners om hun namen, alsmede mogelijke foto's voor promotionele doeleinden te gebruiken. SpaDreams is bevoegd om de gegevens van de winnaar aan de samenwerkingspartners door te geven om een correcte levering van de gewonnen prijs mogelijk te maken.

(3) Indien deelname van de winnaar om juridische of feitelijke redenen niet mogelijk is of indien de winnaar niet binnen 21 dagen na de prijstoekenning reageert vervalt de prijs en wordt er een nieuwe winnaar getrokken.

(4) Prijzen die verplaatsbare objecten zijn, worden door SpaDreams, partners of door een derde partij die is gemachtigd door SpaDreams of haar samenwerkingpartners per pakket of postdienst naar het opgegeven adres verstuurd. Leveringen worden alleen uitgevoerd binnen de Benelux. Na afgifte van de prijs aan de pakketdienst of postdienst ligt het risico bij de winnaar. SpaDreams is niet verantwoordelijk voor transportschade.

(5) In het geval dat u een reis of een verblijf in een hotel wint is aankomst en vertrek evenals eventuele voortvloeiende kosten met betrekking tot reis-, verzorging- en verblijf de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf, indien niet anders in de prijsvraag aangegeven of nadrukkelijk overeengekomen. In zoverre een reisdatum of –periode niet reeds in de prijsvraag zelf wordt gespecificeerd is de bepaling hiervan aan SpaDreams of de samenwerkingspartners voorbehouden. Aanspraak op een specifieke reisperiode is niet mogelijk. Indien de reis niet in de opgegeven periode of op de opgegeven datum wordt gemaakt vervalt de aanspraak hierop.

§5 Beëindiging van de winactie

(1) SpaDreams behoudt zich het recht voor de prijsvraag, in zijn geheel of gedeeltelijk (bijvoorbeeld voor bepaalde speciale extra prijzen), op ieder tijdstip zonder vooraankondiging of vermelding van redenen af te breken of te beëindigen. Dit is in het bijzonder van toepassing indien de verloting niet conform plan kan verlopen, zoals in het geval van een computervirus, fouten in de soft- of hardware en/of om andere technische of rechtsgeldige redenen hetgeen ook van toepassing is bij manipulatie of pogingen tot manipulatie welke de administratie, de veiligheid, de integriteit en/of op andere wijze van invloed zijn op een regelmatige en goede verloop van de prijsvraag.

§6 Bescherming van privacy en gegevens

(1) Om aan een online winactie deel te kunnen nemen is registratie noodzakelijk. SpaDreams verzamelt alle geregistreerde gegevens en slaat die op en gebruikt deze gegevens:
- om met u in contact te kunnen komen in geval dat u prijswinnaar bent.
- om deze aan de samenwerkingspartners van deze prijsvraag te kunnen doorgeven ten behoeve van een ordelijke afwikkeling indien u prijswinnaar bent. Door de deelnemersvoorwaarden te accepteren gaat u hiermee akkoord.
- ten behoeve van marktonderzoek. 

(2) Deelnemers kunnen de afgegeven toestemming om hun gegevens te gebruiken ten allen tijde herroepen via info@spadreams.nl en zich zo terugtrekken van deelname. Daarnaast hebben ze met betrekking tot de afgegeven gegevens het recht op toegang en rectificatie.

§7 Aansprakelijkheid

(1) SpaDreams is met het uitrijken van de prijs vrij van alle verplichtingen, in zoverre hiervoor niet een eerdere datum voor gegeven is.

(2) Voor schade en/of gebreken aan de door de samenwerkingspartners geleverden prijzen is SpaDreams niet aansprakelijk.

(3) SpaDreams is niet aansprakelijk voor de insolventie van een partner en de gevolgen hiervan voor de prijsvraag.

§8 Publicatie van persoonlijke informatie en beeldmateriaal

(1) SpaDreams mag berichten, foto’s, of andere toegestuurde informatie gebruiken op de SpaDreams Blog of op Social media. Indien er sprake is van publicatie wordt dit anoniem gedaan om mogelijke ongemakken te voorkomen.

(2) SpaDreams legt winnaars van winacties tijdens prijsuitgaven, soms fotografisch vast. Door deelname te nemen aan acties van SpaDreams stemt u in voor het gebruik van dit materiaal voor reclamedoeleinden.