impressum-spadreams-fitreisen

Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor de websites van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH (SpaDreams) en bijzondere voorwaarden en aanbevelingen voor hotel-/vakantiebeoordelingen.

Hierna volgen de gebruiksvoorwaarden voor de websites van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH, waar ook de websites van SpaDreams onder vallen. Tevens worden de voorwaarden en aanbevelingen voor hotel-/ vakantie-/ scheepsbeoordelingen, hotel-/ vakantie-/ scheepsafbeeldingen, reisvideo’s, forumbijdragen en overige publicaties op de website weergegeven. Deze voorwaarden zijn ook dan van toepassingen, wanneer het gebruik van de websites van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH, waar dan ook ter wereld plaats vindt, ongeacht de nationaliteit van de gebruiker.  

I. Inhoud van het online aanbod 

De organisatie FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH, Ferdinand-Happ-Str. 28 in 60314 Frankfurt, exploiteert websites die zich bezig houden met reisinformatie/reisaanbiedingen. Ze exploiteert o.a. de websites: www.fitreisen.de, www.spadreams.com, www.spadreams.nl, www.spadreams.pl, www.spadreams.it, www.spadreams.fr, www.spadreams.es, www.spadreams.se, www.yang-dao.com en www.spa-oteli.ru. Deze websites bevatten verschillende informatie in woord, beeld en geluid. In het bijzonder worden ervaringen en afbeeldingen van vakantiereizigers en hotelgasten openbaar gemaakt. Ook reisvideo’s worden gepubliceerd, evenals bijdragen van hotelexploitanten in de vorm van afbeeldingen en hotelnieuws. Elke gebruiker kan zich gratis via de websites van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH informeren en tevens actief deelnemen via het invoeren van een hotel- of scheepsbeoordelingen, het geven van reistips, het instellen/ uploaden van vakantiefoto’s dan wel reisvideo’s en/ of het schrijven van forumbijdragen. Aanvullend bestaat de mogelijkheid om FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH opdracht te verstrekken tot toeristische dienstverlening (o.a. all-inclusive reizen, vluchten, hotelboekingen, huurauto’s, cruises en vakantiewoningen) bij diverse uitvoerders/reisorganisatoren.  

II. Plichten/verplichtingen van de gebruiker

1. Algemene Voorwaarden

Een gebruiker moet minimaal 14 jaar oud zijn en bij het afsluiten van een boekingsopdracht moet de aanmelder minimaal 18 jaar oud zijn en volledig bevoegd. De gebruiker moet er zeker van zijn aangaande zichzelf of medereizigers geen incorrecte of misleidende informatie te verstrekken en in het bijzonder dat hij/ zij zich niet aanmeldt middels een valse identiteit. Dit is niet van toepassing op avatars/ formulieren met betrekking tot de forums, waar in plaats van een naam een pseudoniem mag worden gebruikt. De gebruiker mag geen inhoud ter beschikking stellen die:  

opzettelijk of door nalatigheid onjuist is, 

beledigend, bedreigend, dwingend, lasterlijk, aanstotend, geweld verheerlijkend en/ of van pornografische aard zijn,  

racistisch, volksopruiend, tegen de grondwet en/ of op andere wijze strafbaar/ illegaal zijn,  

in strijd zijn met de wet, in het bijzonder met betrekking tot rechten, zoals het auteursrecht, octrooi, patent, handelsmerk of naburige rechten, privacy rechten of eigendomsrechten, waarvan de openbaarmaking niet gerechtvaardigd is,

links of soortgelijke vermeldingen/ verwijzingen bevatten of in staat zijn het functioneren van externe data processing systemen, specifiek die van computers, te beïnvloeden.

Bij overtreding hiervan of van de hieronder beschreven voorwaarden aangaande de instellingen van inhoudelijke gegevens/ afbeeldingen/ video’s, in het bijzonder betreffende vakantie-/ hotelbeoordelingen, staat het FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH vrij de inhoud, zonder voorafgaande berichtgeving, aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Ongeoorloofde bijdragen worden direct verwijderd.  

2. Rechtstoekenning

Met het openbaar maken van inhoudelijke gegevens (zoals hotel-/ scheepsbeoordelingen, reistips, reisvideo’s, forumbijdragen) garandeert de gebruiker dat hij/ zij hierop alle rechten bezit, in het bijzonder het auteursrecht. De gebruiker draagt kosteloos en onherroepelijk het objectief en onbeperkt overdraagbaar gebruiksrecht van deze inhoud over aan FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH die deze inhoud in welke vorm dan ook in alle soorten van media (in het bijzonder gedrukte, internet, televisie en mobiele telecommunicatieplatvormen) mag inzetten. Dit omvat specifiek het recht op vermenigvuldiging, verspreiding en overdracht als ook het recht op openbare weergave, openbaar toegankelijk maken, het uitzendrecht en het recht op weergave door beeld- en geluiddragers. De gebruiker stemt in het bijzonder in met de overdracht van deze gebruikersrechten door FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH aan derden. De gebruikscontext  - hotel-/ scheepsbeoordeling/ vakantiefoto’s/ reistips/ reisvideo – blijft hierbij ten allen tijde behouden. Wanneer de gebruiker zelf niet in bezit is van de rechten van de door hem/ haar gepubliceerde inhoud, garandeert hij/ zij, dat hij/ zij alle noodzakelijke rechtsgeldig verkregen overdrachten van rechten, licenties, concessies, toestemming heeft. In het geval dat de gebruiker niet aan één of meerdere van deze eisen voldoet stelt de gebruiker FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH vrij van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid tegenover derden. FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH houdt zich tevens het recht voor, in de nabijheid van de openbaar gemaakte inhoud en onder uw beheer, te adverteren of andere promotionele maatregelen uit te voeren. De gebruiker verklaart zich hiermee nadrukkelijk akkoord. De gebruiker verklaart tevens dat hij/ zij akkoord gaat met het gebruik van zijn/ haar afbeeldingen in andere rubrieken en met het comprimeren van de afbeeldingen, indien nodig. De gebruiker verklaart zich eveneens akkoord met het gebruik van alle overige gegevens door FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH die tot op zekere hoogte en onder inachtneming van de morele rechten, geëditeerd, gewist of in andere talen kan worden vertaald. De gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor de door hem/ haar ter beschikking gestelde inhoud (zoals berichten/ foto’s en video’s).  

3. Overige bijzondere voorwaarden voor hotel-/ vakantie- en scheepsbeoordelingen en het ter beschikking stellen van vakantiefoto’s en reisvideo’s

Elke poging om een correcte werkwijze van de websites van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH te verhinderen is verboden. Het is met name verboden de veiligheidsvoorzieningen te omzeilen, wijzigingen aan te brengen aan computersystemen, servers, routers of andere, aan het internet aangesloten apparaten, zich onbevoegd toegang te verschaffen tot het functioneren van deze systemen/ apparaten en deze op welke wijze dan ook te storen of te hinderen. De gebruiker verplicht zich daarnaast:  

de te evalueren hotels/ schepen/ plaatsen/ overige bezienswaardigheden zo nauwkeurig mogelijk te benoemen, in het bijzonder als het gaat om hotelketens, regionen of plaatsnamen en eventuele toevoegingen aan namen aan te geven,  

alleen dan een beoordeling af te geven wanneer hij/ zij zelf de betreffende prestatie heeft genoten, in het bijzonder als het gaat om een specifiek hotel/ schip waar de vakantie doorgebracht is.  

geen beoordeling af te geven of een afbeelding toe te voegen wanneer de gebruiker werknemer, eigenaar of exploitant van het te evalueren hotel/ schip is of in bepaalde wijze hiermee in verbinding staat, bijv. een familielid is. Dit geldt tevens voor medewerkers van reisondernemingen dan wel rederijen en hun familieleden,  

geen valse of subjectieve evaluaties of onjuiste uitspraken te doen aangaande hotels/ schepen, daar aanwezige personen, vrijetijdsmogelijkheden en overige aanwezige gelegenheden/ evenementen die de beslissingen van andere vakantiereizigers kunnen beïnvloeden,

positieve en ook negatieve oordelen in het kader van de vrijheid van meningsuiting voornamelijk te geven met het doel andere reizigers/ vakantiegangers de mogelijkheid te bieden zich een zinvoller/ objectiever/ allesomvattender beeld te vormen betreffende een hotel/ schip en zo samenhangendere verwachtingen te kunnen vormen. Datzelfde geldt voor het uploaden van hotel-/ vakantie- en scheepsfoto’s,

geen vermomde (bijv. als bericht) en/ of onverholen reclame voor diensten, goederen en/ of een onderneming te maken, 

commentaren en evaluaties naar kennis en geweten te schrijven,   

geen andere personen met naam en toenaam te noemen,  

noch persoonlijke gegevens van andere gebruikers, noch hun informatie, afkomstig van derden, op welke wijze dan ook verkregen, te gebruiken of te openbaren. 

III. Omgang met vakantieverslagen/ hotel- en scheepsreviews, foto’s en video’s van hotels en soortgelijke

Hotel-/scheepsreviews, vakantie-/ hotelfoto’s, reisvideo’s en inhoudelijke informatie daarmee samenhangend, die beschikbaar zijn op de websites van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH, zijn afkomstig van derden. Er moet in acht genomen worden, dat een afgegeven beoordeling uitsluitend de mening is van de betreffende gebruiker en gast van het hotel/ schip en dat het om vakantiefoto’s en momentopnames gaat. Als sedert het tijdstip van een beoordeling/ foto langere tijd voorbij is gegaan moet in overweging worden genomen, dat de omstandigheden ter plaatse/ in het hotel/ op het schip inmiddels verandert kunnen zijn. Daarnaast kan de kwaliteit van een beoordeling ervan afhangen, hoeveel evaluaties er al zijn voor het betreffende hotel/ schip. Een enkel beeld kan nauwelijks een volledige indruk overdragen,een fragment van een hotel/  locatie/ schip en de bijbehorende omstandigheden geeft geen totaal beeld noch een ambiance weer. Ook hangt de inhoud van een evaluatie af van, bijvoorbeeld, de leeftijd van de reiziger, het doel van de gekozen locatie (ontspanning, sport, avontuur, zakelijk, feesten) en dan nog of men alleen, als paar of met een groep reist. Een groep jonge mensen zal weinig waarde hechten aan de gezinsvriendelijkheid van een hotel of de rustige locatie, voor een zakelijke reiziger zal het entertainmentprogramma van weinig belang zijn en een paar op huwelijksreis voelt zich waarschijnlijk prettiger als ze zich overal in hun hotel of op hun schip kunnen terugtrekken om samen te kunnen zijn. Tevens zijn, onder bepaalde omstandigheden, de nationaliteit van de reiziger, de regelmaat waarmee op vakantie wordt gegaan en de ervaringen tot dusver in de verschillende landen van belang. Het mag duidelijk zijn dat iedere reiziger een andere mening heeft over bijv. service, zuiverheid, kwaliteit/kwantiteit van de maaltijd, vriendelijkheid en afmetingen/ attributen van een hotel/ terrein/ schip. Tenslotte is het dan bij reizen naar andere culturen te bedenken dat hotels in deze landen een andere standaard hanteren dan hotels in Midden Europese landen.  

IV. Aansprakelijkheid

FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid, actualiteit, nauwkeurigheid of overige kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Dit geldt tevens voor reizigers checklist, de nieuwsbrief en het reismagazine. FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH biedt deze informatie uitsluitend als leidraad aan, al is deze naar beste kennis en geweten samengesteld. De gebruiker moet rekening houden met het feit dat de informatie ten allen tijde kan worden gewijzigd. Het is dus voor alles aan te raden dat de gebruiker bij bepaalde instanties de gegevens verifieert om duidelijk te stellen dat gegeven informatie correct, volledig en nog altijd actueel is, bijvoorbeeld een consulaat of VVV-kantoor. Dit geldt in het bijzonder voor gezondheidsvoorschriften, zoals vaccinaties, en reispapieren, bijv. paspoort en visa. Eventueel advies dat wordt gegeven op de websites van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH geldt, zonder uitzonderingen, uitsluitend voor inwoners van Duitsland die in het bezit zijn van een paspoort dat uitgegeven is door dit land. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de nodige reisdocumenten. Actuele informatie hierover kunt u bij informatiepunten en consultaten vinden. De informatie aangaande reisdiensten, reisprijzen en btw worden FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH door de betreffende hotels en resorts ter beschikking gesteld. Om deze reden kan FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH niet borg staan voor de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of voor de overige kwaliteit. Tevens wijzen we erop dat de inhoudelijke publicaties van gebruikers op de websites van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH op geen enkele wijze een verklaring, vaststelling, beoordeling of aanbeveling van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH vertegenwoordigt.  In het bijzonder betekent deze publicatie van de zijde van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH dan wel het oproepen van dergelijke en overige inhoudelijke zaken op geen enkele wijze een verklaring of aanbeveling aangaande reizen/ hotels/ schepen en/of het boeken hiervan, gebaseerd op de inhoud van een hotel-/ vakantiebericht. Iedere gebruiker verklaart zich akkoord met het gebruik op eigen risico van de ter beschikking gestelde inhoud. Dit geldt in het bijzonder bij de gekozen selectie en/ of aanbeveling van reizen/ hotels/ schepen en/of het boeken hiervan, gebaseerd op de inhoudelijke gegevens van een hotel-/ vakantiebeoordeling, afbeeldingen en/ of video’s op de websites van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH. FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of overige kwaliteit van hotel-/scheepsbeoordelingen, vakantie-/ hotelfoto’s, video’s en gelijksoortige inhoud van daarmee samenhangende omstandigheden. Dit geldt tevens voor communicatieforums op de websites van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH. De daar openbaar gemaakte inhoud wordt niet onderzocht noch goedgekeurd. Het gaat om een openbare communicatie. FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH is hiervoor niet aansprakelijk en eigent zich dergelijke inhoud niet toe. FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH aanvaard geen aansprakelijkheid voor inhoud die ontstaat door een onjuiste toewijzing van hotels, schepen, vakantieoorden en landen. Wanneer u een mogelijke onjuiste classificatie constateert verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH via info@spadreams.nl. FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging of informatieverstrekking de ter beschikking gestelde informatie te wijzigingen, aan te vullen of te verwijderen. Daarnaast aanvaardt FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH geen enkele aansprakelijkheid voor de ononderbroken beschikbaarheid van inhoud/ data en informatie. FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH behoudt zich nadrukkelijk het recht voor delen van de websites, een gehele website of alle gezamenlijke websites zonder voorafgaande aankondiging voor een nader te bepalen tijdperiode te blokkeren, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen of openbare publicatie tijdelijk of permanent te staken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf dat zijn/ haar computersysteem voldoet aan de noodzakelijke specificaties voor het gebruik van de websites van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH. De websites van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH zijn optimaal voor Mozilla Firefox en Internet Explorer, vanaf versie 6. Daarnaast aanvaardt FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH geen verantwoordelijkheid voor de op de website gepubliceerde inhoud en eventuele schadelijke virussen en/ of andere codes/ datamatrixen die zij kunnen bevatten welke een storend of nadelig effect kunnen hebben. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een  adequate bescherming van zijn/ haar gegevensverwerkende apparatuur/ installatie. Aansprakelijkheidsclaims, ingediend bij FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH, die betrekking hebben op materiele of immateriele zaken, veroorzaakt door het gebruik of het niet gebruiken van de websites en de daar geboden informatie dan wel veroorzaakt door een incorrect gebruik, onvolledige of verouderde informatie, zijn pertinent uitgesloten, tenzij de schade opzettelijk aan de zijde van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH is veroorzaakt door grove nalatigheid dan wel contractbreuk. In het kader van dergelijke schade is FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH aansprakelijk voor de onmiddelijke en voorziene schade.

V. Merkenrecht en auteursrecht  

De op de websites van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH gepubliceerde inhoudelijke gegevens/ data (bijv. software, producten, merken/ logo’s enz, informatie, berichten, foto’s, illustraties) zijn wettelijk beschermd. Elke vorm van reproductie, verspreiding en overige, in het bijzonder commerciele, doeleinden van de openbare weergave, de wijziging en/ of verwijdering door de gebruiker is strikt verboden. Hieronder valt ook de integratie en weergave van inhoud/data op vreemde websites middels interlinks, deep links of frames. Toestemming voor de exploitatie/ het gebruik van de door FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH zelf gecreëerde/ samengestelde gegevens/ data kan aangevraagd worden via info@fitreisen.de. Het aanmaken van een kopie is uitsluitend toegestaan wanneer het voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is, onder voorwaarde dat de herkomst duidelijk zichtbaar blijft, bijvoorbeeld door bronvermelding. Wanneer u vermoedt dat uw rechten op de websites van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH worden geschonden, neemt u alstublieft per omgaande contact met ons op via info@fitreisen.de zodat direct ingegrepen kan worden. Het is per definitie niet de wens van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH, in een dergelijk geval een advocaat te instrueren een gedetailleerde waarschuwing te verzenden waarvoor betaald dient te worden.  

VI. Ontheffing

De gebruiker is verplicht FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH ook bij de eerste aanvraag van alle aanspraken van derden, inclusief aangepaste dan wel wettelijk vastgelegde kosten, te ontheffen, die berusten op een niet-contractueel, oneigenlijk en/ of onrechtmatig gebruik van de websites en hun inhoud. De gebruiker dient FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH te ondersteunen bij verweren tegen dergelijke aanspraken, in het bijzonder door het ter beschikking stellen van volledige, voor de verdediging noodzakelijke informatie. De gebruiker is verplicht tot het betalen van een schadevergoeding, die voortvloeit uit de door FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH met succes toegepaste claim aan de zijde van derden. 

VII. Gegevensbescherming

Gegevensbescherming is voor FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH een bijzonder belangrijk onderwerp. Alle persoonlijke gegevens, die door de gebruiker via de website van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH beschikbaar worden gesteld, worden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming en ons privacybeleid gebruikt. Klikt u hier om ons privacybeleid te zien.    

VIII. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH behoudt zich het recht voor deze voorwaarden in de toekomst te verwijderen/ uit te breiden dan wel te vernieuwen, zonder dat een verplichting bestaat dit aan de gebruiker mee te delen. Op de websites van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH wordt altijd de actuele versie vanaf de ingangsdatum beschikbaar gesteld. Door middel van het doorgaande gebruik van de websites verklaardt de gebruiker akkoord te zijn met de wijziging(en)/ uitbreiding/ vernieuwing.  

IX. Toepasselijk recht/ rechtsbevoegdheid  

Van toepassing is het materiële recht van Duitsland, in zoverre geen internationaal bindende, wettelijke voorschriften, internationale overeenkomsten en bovenal internationaal dwingende, gerechtelijke bepalingen inzake consumentenbescherming anders bepalen. De rechtsbevoegdheid voor handelaren, voor personen die geen algemene rechtsbevoegdheid hebben evenals voor personen, die na afsluiting van het verdrag hun woonplaats of verblijfplaats naar het buitenland hebben verplaatst of van wie de woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats onbekend is op het moment van handelen, als ook voor passieve processen, is de vestigingsplaats van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH. Dit geldt niet wanneer internationale overeenkomsten of een dwingende, internationale verbruikersbescherming anders bepaaldt.  

X. Scheidbaarheidsregel

Indien delen van deze tekst niet, niet meer of niet meer volledig correct zijn met betrekking tot het van toepassing zijnde rechtskader, blijven de overige delen in hun inhoud en rechtsgeldigheid onaangetast en het ongeldige deel geldt als zodanig vervangen, dat de betekenis en doelstelling van het ongeldige deel dan wel de intenties van de betrokkenen op legale wijze het dichtst worden benadert.