impressum-spadreams-fitreisen

Reisvoorwaarden

van SpaDreams & Fit Reisen

Reisvoorwaarden

Bekijk de reisvoorwaarden in PDF

De reisvoorwaarden regelen de juridische relatie tussen u en SpaDreams (merk van Fit Gesellschaft für gesundes Reisen mbH ). Het vult de bepalingen van §§ 651a-y BGB en de artikelen 250 en 252 van de EGBGB aan en onderbouwen ze. Zelfs als u alleen individuele reisdiensten aanbiedt (bijv. hotelaccommodatie,

huurauto's) en deze maken geen deel uit van een pakketreis, dan verleent SpaDreams u vrijwillig de bescherming van de pakketreiswetgeving - met uitzondering van het reisprijsbeschermingscertificaat. Let ook op de pagina "Belangrijke informatie".

 Deze versie wordt ook tijdens het boekingsproces naar u verzonden. Bekijk ook onze ‘belangrijke informatie’ pagina op www.spadreams.nl/footer/belangrijke-informatie

1. AFSLUITEN VAN DE REISOVEREENKOMST

1.1 Met uw reservering (telefonisch, per e-mail of via de homepage) biedt u ons een bindende reisovereenkomst aan. SpaDreams bevestigt de ontvangst van de boeking onverwijld langs elektronische weg. Deze ontvangstbevestiging is echter nog geen bevestiging van de boekingsopdracht. De overeenkomst met u komt tot stand wanneer de schriftelijke boekingsbevestiging is ontvangen, volgens Art. 250 § 6 lid 1 regel 2 EGBGB.

1.2 De reservering vindt plaats, voor alle deelnemers die zich aangemeld hebben. Wanneer de inhoud van onze bevestiging afwijkt van de inhoud van de aanmelding betreft het een nieuw aanbod waaraan wij gedurende 10 dagen gebonden zijn. De overeenkomst komt dan tot stand op basis van dit nieuwe aanbod wanneer u ons binnen deze bindende periode uw aanvaarding mededeelt door toezegging, aanbetaling of restbetaling.

2. BETALING

2.1 Bij het boeken van een pakketreis ontvangt u met de boekingsbevestiging/factuur een bewijs van insolventie-verzekering (veiligheidscertificaat) voor alle door u te betalen betalingen op de geboekte pakketreis. U krijgt geen beveiligingscertificaat tenzij u een individuele dienst boekt.

2.2 Met de ontvangst van de schriftelijke reisbevestiging en de overhandiging van het veiligheidscertificaat dient u een aanbetaling ter hoogte van 20% van de reisprijs aan te betalen. Het resterende bedrag dient u uiterlijk 30 dagen voor vertrek te voldoen. De kosten voor de reisverzekering zijn in zijn geheel, samen met de aanbetaling te voldoen. De verzending van de reisdocumenten vindt plaats na ontvangst van het volledige reisbedrag. Bij boekingen op de korte termijn behouden wij ons het recht voor om alleen betalingen per credit card of automatische incasso aan te bieden.


2.3 Wanneer u uw schriftelijke toestemming voor betaling middels automatische incasso heeft gegeven vinden de afschrijvingen van uw rekening plaats conform de bovengenoemde tijdstippen. Wanneer incassering conform de bovengenoemde machtiging of credit card niet mogelijk is is SpaDreams gerechtvaardigd de hierdoor ontstane kosten (terugboekingskosten) ter hoogte van € 10,00 in rekening te brengen. 

2.4 SpaDreams brengt voor de gangbare betalingsmiddelen (overboeking, SEPA machtigingen, Mastercard, Visa, etc.) geen kosten in rekening. Bij betalingen in een andere valuta als euro of bij gebruik van niet gangbare betalingsmethodes, zoals American Express, kunnen transactiekosten van toepassing zijn waarover wij u uiteraard van tevoren informeren.

 2.5 Wanneer de betalingstermijn niet wordt gerespecteerd, hoewel SpaDreams bereidt en in staat is de contractuele voorwaarden na te komen, de wettelijke informatieplicht heeft vervuld en er geen wettelijk of contractueel retentierecht bij de klant bestaat, is SpaDreams gerechtigd, na een aanmaning met vermelding van een uiterste datum, zich uit de reisovereenkomst terug te trekken en u de annuleringskosten conform paragraaf 6.1 in rekening te brengen.

3. CONTRACTUELE PRESTATIES EN PRIJZEN

3.1 De inhoud van de contractueel vastgelegde diensten komt voort uit de reis- en dienstenbeschrijving van SpaDreams en de hierop betrekking hebbende informatie uit de reisbevestiging. Prijzen zijn – in zoverre niet nadrukkelijk anders vermeld – in euro en per persoon. Aanvullende afspraken, die de inhoud van de contractueel vastgelegde diensten wijzigen, dienen uitdrukkelijk door SpaDreams te worden bevestigd. Reisbemiddelaars (bijv. reisbureaus) en uitvoerende organisaties (bijv. hotels) zijn niet gemachtigd tot het afgeven van toezeggingen of overige verbintenissen.

3.2 Lokale en hotelbrochures, die niet door SpaDreams verstrekt zijn, zijn voor SpaDreams en haar dienstverlening niet bindend ten aanzien van aansprakelijkheid, in zoverre ze niet nadrukkelijk met u overeengekomen zijn in de reisbeschrijving of in  de SpaDreams prestatieplicht.

3.3 Gelieve voor vertrek te informeren hoeveel stuks bagage en hoeveel bagagegewicht de door u geboekte vlucht toestaat. Wanneer het door u geboekte aantal bagagestukken niet voldoet kunt u tegen betaling tot 1 dag voor vertrek bij SpaDreams bijboeken.

4. PRESTATIEWIJZIGINGEN NA HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Wijzigingen of afwijkingen van de inhoud zoals overeengekomen in het reiscontract, zoals wijziging van vliegtijden of van het verloop van het programma, die na het afsluiten van de overeenkomst noodzakelijk zijn en die niet te kwader trouw door SpaDreams zijn veroorzaakt, zijn toegestaan, in zoverre de wijzigingen of afwijkingen niet omvangrijk zijn en het algehele karakter van de geboekte reis niet beïnvloeden.

SpaDreams zal u onmiddelijk op duidelijke, begrijpelijke en nadrukkelijke wijze middels een permanente gegevensdrager (bijv. e-mail) van de reden van de afwijking of wijziging op de hoogte brengen zodra deze bekend is.

4.2 In het geval van een relevante wijziging van een wezenlijk onderdeel van de reisprestaties of een afwijking van de bijzondere  specificaties van de klant, die deel van de inhoud van de vakantiereis zijn geworden, is het uw recht om binnen een door SpaDreams, tegelijk met de mededeling van de wijziging, verzonden tijdsbestek de wijziging te accepteren dan wel u definitief terug te trekken of deelname aan een vervangende reis te verzoeken in zoverre SpaDreams een gelijkwaardige reis beschikbaar heeft. Wanneer u niet of niet binnen de gestelde termijn op de mededeling reageert geldt de meegedeelde wijziging of afwijking als geaccepteerd.  

4.3 Bij groepsreizen mag SpaDreams, bij verhinderde deelname van een yogaleraar of seminarleider, een vervangende persoon inzetten. Dit geldt in het bijzonder wanneer het gaat om uitval door ziekte. Eventuele garantieclaims blijven onaangetast, voor zover de gewijzigde diensten gebrekkig zijn.

5. ANNULERING DOOR DE KLANT

5.1 U kunt ten allen tijde, voor het begin van uw reis, tot annulering overgaan. In principe dient u de annulering bij ons danwel bij het gebruikte reisbureau in te dienen. Het is aan te bevelen de annulering schriftelijk te doen (bijv. via e-mail). Het niet verschijnen voor de reis wordt beschouwd als een annulering. Wanneer u zich terugtrekt uit het reiscontract / hotelcontract of u vertrekt in het geheel niet verliest SpaDreams de aanspraak op de reissom. In plaats daarvan kan SpaDreams een gepaste vergoeding eisen voor de getroffen reisafspraken en voor de gemaakte onkosten in zoverre SpaDreams niet verantwoordelijk is voor de terugtrekking of  uitzonderlijke omstandigheden, die zich voordoen op of in de onmiddelijke nabijheid van de bestemming, de uitvoering van de reis of het vervoer van de deelnemende personen belemmeren. Dergelijke omstandigheden zijn overmijdbaar en uitzonderlijk en vallen buiten de controle van SpaDreams waardoor de gevolgen dan ook niet te vermijden zijn zelfs als alle redelijke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de reisprijs minus de waarde van de door SpaDreams bespaarde kosten en minus hetgeen dat door een alternatief gebruik van de reisprestaties wordt verkregen, hetgeen op uw verzoek wordt verantwoord.  De vergoeding wordt vanaf de datum van ontvangst van de annulering / terugtrekking als volgt berekend conform de volgende storneringsformule:

Vakantiereizen met eigen vervoer:

 • Tot de  30e dag voor vertrek: 25%
 • Tot de  22e dag voor vertrek: 30%
 • Tot de  15e dag voor vertrek: 45%
 • Tot de  8e dag voor vertrek: 60%
 • Tot de  4e dag voor vertrek: 70%
 • Tot de  2e dag voor vertrek: 85%
 • Vanaf de dag voor vertrek en bij het niet verschijnen 90%

Vakantiereizen met vliegtuig en vliegtuigboekingen

 • Tot de  50e dag voor vertrek: 30%
 • Tot de  22e dag voor vertrek: 40%
 • Tot de  15e dag voor vertrek: 55%
 • Tot de  8e dag voor vertrek: 70%
 • Tot de  4e dag voor vertrek: 80%
 • Tot de  2e dag voor vertrek: 90%
 • Vanaf de dag voor vertrek en bij het niet verschijnen: 95%

Individuele toeristische diensten

 • Tot de 30e dag voor vertrek 25%
 • Tot 22 dagen voor vertrek 30%
 • Tot 15 dag voor vertrek 45%
 • Tot 8 dagen voor vertrek 60%
 • Tot de 4e dag voor vertrek 70%
 • Tot de 2e dag voor vertrek 85%
 • Vanaf de dag voor vertrek en no-show: 90%

Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten die deze kosten in het kader van uw verzekeringsvoorwaarden voor haar rekening neemt.

5.2 Uw wettelijk recht, een vervangende deelnemer aan te wijzen, blijft door voorgenoemde voorwaarden intact. Een dergelijke verklaring is in ieder geval op tijd wanneer u deze zeven dagen voor de aanvang van uw reis schriftelijk (bijv. via e-mail) doet toekomen. SpaDreams kan de toevoeging van een derde persoon weerspreken wanneer deze persoon niet aan de contractueel vastgelegde reisvoorwaarden voldoet. Bij de benoeming van een vervangende persoon moeten wij u de administratiekosten van € 30,00 per reizende persoon in rekening brengen. Wanneer er sprake is van overdracht van overeenkomst zijn zowel de oorspronkelijk aangemelde deelnemer als de vervangende deelnemer samen de volledige reisprijs schuldig evenals de door de intrede van de derde persoon ontstane extra kosten.

5.3 Wanneer bij aanbiedingen en speciale diensten afwijkende annulerings- en boekingsvoorwaarden zijn vermeld hebben deze voorrang.

5.4 Het is u in ieder geval toegestaan te bewijzen dat de aan SpaDreams verschuldigde vergoeding aanzienlijk lager is als het gevorderde schadebedrag. 

5.5 Wanneer SpaDreams als gevolg van een annulering verplicht is tot restitutie van de reissom over te gaan zal dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst van de annuleringsverklaring plaatsvinden.

6. OMBOEKING / ADDITIONELE KOSTEN

6.1 De klant heeft na het sluiten van de overeenkomst geen recht op wijziging van de reistermijn, de reisbestemming, de plaats van vertrek, de accommodatie of het vervoer. Wanneer een omboeking gewenst is berekent SpaDreams dezelfde kosten als wanneer u zich op het moment van omboeken conform punt 6 terugtrekt. Bij kleine wijzigingen die slechts geringe kosten met zich meebrengen, bijv. een wijziging in verzorgen of uitbreiding van de geboekte prestaties, kan SpaDreams in een individueel geval afzien van de annuleringskosten en slechts administratiekosten ter hoogte van € 30,00 in rekening brengen.

6.2 Indien door omstandigheden, die onder de verantwoordelijkheid van de klant vallen en waarbij SpaDreams niet betrokken is, bij de voorbereiding of uitvoering van de reis additionele kosten of contractuele diensten ontstaan (bijv. bezorging van een visum) mag SpaDreams een kostenvergoeding in rekening brengen. Dit betreft bijvoorbeeld additionele kosten wegens een ticketwijziging of bij een ontbrekende of incorrecte naamopgave door de klant.

7. ONGEBRUIKTE DIENSTEN

Wanneer u geen gebruik maakt van individuele reisprestaties, als gevolg van een vervroegde terugreis of om welke andere dwingende redenen dan ook, anders dan die waarvoor u geen verantwoordelijkheid draagt, heeft u geen recht op een gedeeltelijke restitutie van de reissom, in zoverre dergelijke redenen niet conform de wettelijke bepalingen aangaande kostenloze terugtrekking of annulering gerechtvaardigd zijn. Fit Reisen/SpaDreams zal zich in een dergelijk geval inspannen om de bespaarde kosten door de dienstverlener te vergoeden.

8. TERUGTREKKING EN ANNULERING DOOR DE REISORGANISATOR

8.1 SpaDreams kan de reisovereenkomst, zonder in acht neming van een opzegtermijn, annuleren wanneer de reiziger de uitvoering van de reis ongeacht onze waarschuwingen duurzaam verstoort of wanneer deze zich zodanig gedraagt dat een onmiddelijke ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is. Dit geldt niet in zoverre het contractschendende gedrag het gevolg is van een nalatige informatieverstrekking van SpaDreams.

8.2 Wanneer SpaDreams annuleert blijft het recht op de reissom behouden. SpaDreams moet echter de waarde van de uitgespaarde prestaties evenals bijkomende voordelen laten berekenen die SpaDreams uit een anderzijds gebruik van de prestaties verkrijgt evenals de bedragen die door de dienstverleners worden gecrediteerd.

8.3 SpaDreams kan wegens het niet behalen van het minimum aantal deelnemers zich alleen dan uit de overeenkomst terugtrekken wanneer SpaDreams het minimum aantal deelnemers voor het afsluiten van de overeenkomst benoemd heeft evenals het tijdstip waarop u voor de contractueel overeengekomen reisaanvang uiterlijk de verklaring moet hebben ontvangen en in de reisbevestiging het minimum aantal deelnemers en de uiterlijke terugtrekkingstermijn worden vermeld. De terugtrekking zal u ten laatste worden toegelicht op de dag die u in de precontractuele informatieverstrekking en de reisbevestiging is medegedeeld. Wanneer de reis om deze redenen niet wordt uitgevoerd zal SpaDreams u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de ingang van de terugtrekkingsverklaring, uw betalingen van de reissom restitueren.

9. MEDEWERKINGSPLICHT VAN DE KLANT

9.1 Indien de reis niet conform de overeenkomst wordt uitgevoerd kunt u binnen een redelijke termijn om genoegdoening vragen. Dit vereist – ongeacht onze primaire verplichting tot prestatielevering – uw medewerking. U bent dan ook verplicht om al het mogelijke te doen om een storing op te lossen en eventueel ontstane schade zo beperkt mogelijk te houden of, indien mogelijk, geheel te voorkomen. U bent eveneens verplicht om ons onmiddelijk op de hoogte te stellen wanneer u gebreken constateert: U bereikt SpaDreams als volgt: +49 (0)69 405885-0, Fax: +49 (0)69 405885-903, per e-mail via info@Fitreisen.de. Over onze bereikbaarheid informeren wij u ook in de reisdocumentatie. Wanneer wij geen oplossing konden bieden ten gevolge van het ontbreken van een melding heeft u geen recht op een prijsverlaging conform § 651 m noch op een schadevergoeding § 651n BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

9.2 SpaDreams kan herstel weigeren wanneer dit onevenredig veel inspanning zou vereisen of niet uitvoerbaar is. Indien herstel met redelijke inspanning mogelijk is maar niet binnen de gestelde termijn door SpaDreams wordt uitgevoerd kunt u het probleem zelf verhelpen en een vergoeding van gemaakte kosten eisen. 

9.3 Termijnbepaling voor beëindiging

Indien u de reisovereenkomst, wegens een gebrek, die de reis aanzienlijk beïnvloedt, wilt beëindigen dan dient u SpaDreams een redelijke termijn te geven om het probleem op te lossen. Dit is alleen dan niet van toepassing, indien deze hulp niet mogelijk is of door SpaDreams geweigerd is of wanneer het beëindigen van de overeenkomst wegens een bijzondere, door SpaDreams erkend belang, uwerzijds gerechtvaardigd is.  

9.4 Een reisbegeleider, plaatselijke vertegenwoordiging of dienstverlener is niet bevoegd of geautoriseerd om claims ten aanzien van korting of compensatie te accepteren. Zij zijn echter bevoegd de beëindiging van een reisovereenkomst door SpaDreams door te geven.

9.5 Verlies of vertraging van bagage

Bij schade of vertraging van bagage bij vliegreizen raden wij u dringend aan direct ter plaatse een schadeformulier (PIR) bij de verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij in te dienen. Luchtvaartmaatschappijen nemen in de regel geen verantwoordelijkheid wanneer een dergelijk formulier niet is ingevuld. De schademelding bij verlies van bagage dient binnen 7 dagen plaats te vinden, bij vertraging binnen 21 dagen. In overige gevallen is verlies, beschadiging of een incorrecte routering van bagage onmiddelijk bij de reisleiding, de plaatselijke vertegenwoordiger of SpaDreams zelf  te melden (zie ook 10.1).

9.6 Lichamelijke beperkingen (bijv. loopstoornis/ noodzaak van een rolstoel), ziekte (bijv. infecties), ontbrekend kuurvermogen of andere beperkingen die ter plaatse van invloed kunnen zijn op het vervoer, de accommodatie of de behandelingen dient u SpaDreams voor het afsluiten van een boeking mede te delen. Bij de beoordeling van de mate van invloed zijn culturele instellingen/ incidenten van het land van bestemming maatgevend. Alleen wanneer u de verplichting ons hieromtrent te informeren nakomt kunnen wij garanderen dat bij de afwikkeling van de reis geen complicaties of nadelige beïnvloedingen voorkomen.

9.7 U dient SpaDreams op de hoogte te brengen wanneer u de noodzakelijke reisdocumenten niet binnen het door SpaDreams genoemde tijdsbestek heeft ontvangen.

10. VERJARING BIJ BOKEING VAN INDIVIDUELE DIENSTEN

Schadeclaims tegen Fit Reisen/SpaDreams verjaren bij het boeken van individuele reisdiensten volgens de wettelijke verjaringstermijn volgens §§ 195, 199 BGB. Alle aanspraken op schadevergoeding jegens de klant als gevolg van veranderingen of verslechtering van gehuurde artikelen (bijv. huurauto's, vakantieappartementen) vervallen na zes maanden in het geval van het boeken van individuele reisdiensten. Deze periode begint op de dag waarop de reis volgens het contract zou moeten eindigen.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Contractuele beperking van aansprakelijkheid. Onze contractuele aansprakelijkheid voor schade, die niet lichamelijk is en niet aan uzelf te wijten is, beperkt is tot de drievoudige reissom. Mogelijke claims op basis van internationale overeenkomsten blijven onaangetast.

11.2 SpaDreams is niet aansprakelijk voor prestatiestoringen, persoonlijke of materiële schade die verband houden met prestaties die door externe dienstverleners zijn bemiddeld (bijv. excursies) wanneer deze diensten in de reisbeschrijving en de boekingsbevestiging nadrukkelijk en onder vermelding van de betreffende dienstverlener als externe dienst gekenmerkt is en er dus voor de reiziger geen twijfel mogelijk is dat deze geen deel uitmaken van de reis zoals georganiseerd door de reisorganisator en separaat zijn geselecteerd. De paragrafen 651b, 651c, 651w en 651y van het BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) blijven hierdoor onaangetast. SpaDreams is echter aansprakelijk wanneer en in zoverre de de opgelopen schade van de reiziger is veroorzaakt doordat niet aan de informatieve, toelichtende of organisatorische verplichtingen is voldaan.
 

12. PASPOORT, VISA & GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN

12.1 SpaDreams zal u voor vertrek over de algemene voorschriften van het land van bestemming informeren met betrekking tot paspoort-, visum- en gezondheidsformaliteiten evenals de geschatte termijnen voor het verkrijgen van de nodige visa vóór het afsluiten van een overeenkomst alsook van eventuele wijzigingen. Voor burgers van andere landen is het betreffende consulaat hiervoor verantwoordelijk. Wanneer geen bijzondere vermelding is gedaan gaan wij ervan uit dat u staatsburger bent van het land waarin u woont. Bij een afwijkende nationaliteit of andere bijzonderheden (bijv. dubbele nationaliteit) verzoeken wij u dit van tevoren te melden.

12.2 U bent zelf ten allen tijde verantwoordelijk voor het verzorgen en meenemen van de benodigde reisdocumenten, eventuele noodzakelijke inentingen evenals het naleven van de regelwetgeving als het gaat om douane en deviezen. Nadelen die voortvloeien uit het niet naleven van deze voorschriften, zoals het betalen van annuleringskosten, worden u in rekening gebracht. Dit is niet van toepassing wanneer SpaDreams u verwijtbaar onvoldoende of onjuist heeft geïnformeerd. SpaDreams is niet aansprakelijk voor de tijdige afgifte en ontvangst van noodzakelijke visa door de respectieve diplomatieke vertegenwoordiging als u / de reizigers SpaDreams opdracht hebben gegeven tot de aanschaf, tenzij SpaDreams zijn eigen verplichtingen heeft geschonden.

12.3 SpaDreams is niet verantwoordelijk voor een tijdige uitgifte en ontvangst van het benodigde visum door de betreffende diplomatieke vertegenwoordiging wanneer u SpaDreams hiervoor opdracht heeft gegeven tenzij de vertraging aan SpaDreams zelf te wijten is.

13. UITVOERENDE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ

Op basis van de EU verordening betreffende het informeren van passagiers aangaande de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij is SpaDreams verplicht u bij het boeken van uw reis over de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij en alle, in het kader van uw geboekte reis, te leveren diensten door deze maatschappij, te informeren. Staat ten tijde van uw boeking de uitvoerende luchtvaartmaatschappij nog niet vast, dan is SpaDreamsverplicht u de luchtvaartmaatschappij of luchtvaartmaatschappijen te noemen, die waarschijnlijk de vlucht op zich neemt of zullen nemen. Zodra bij SpaDreams bekend is welke luchtvaartmaatschappij de vlucht zal uitvoeren brengt SpaDreams u hiervan op de hoogte. Wanneer de uitvoerende luchtvaartmaatschappij wijzigt informeert SpaDreams u hieromtrent zo spoedig mogelijk. De lijst van luchtvaartmaatschappijen met een EU vliegverbod („Black List“) vindt u o.a. op volgende internetpagina: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en

14. GEGEVENSBESCHERMING

Alle persoonlijke gegevens die u SpaDreams ter beschikking stelt voor de afwikkeling van uw reis zijn beschermt tegen misbruik conform het Duitse Bundesdatenschutzgesetz. Hierop is de gegevensbeveiligingsinformatie van toepassing die u via https://www.spadreams.nl/footer/privacybeleid/ kunt oproepen.

15. OVERIGE

15.1 Op de gehele wettelijke en contractuele verhouding tussen de klant en SpaDreams is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Wanneer klachten van klanten tegen SpaDreams in het buitenland met betrekking tot de aansprakelijkheid worden ingediend, vinden de juridische consequenties, in het bijzonder met betrekking tot de soort, omvang en hoogte van de eisen van de cliënt, conform het Duitse recht plaats.

15.2 De bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen tussen de klant en de touroperator is Frankfurt. Dit geldt ook voor het doen gelden van vorderingen via de aanmaningsprocedure.

15.3 De bovengenoemde bepalingen zijn niet van toepassing indien en voor zover bepalingen van internationale afkomst, die niet contractueel bindend zijn maar die van toepassing zijn op de reisovereenkomst tussen de klant en SpaDreams anders bepalen, ten gunste van de klant, of voor zover de op de reisovereenkomst van toepassing zijnde bepalingen, die niet verplicht zijn in de EU lidstaat waartoe de klant behoort, voor de klant gunstiger zijn dan de navolgende bepalingen of de betreffende Duitse wetgeving.

 

15.4 SpaDreams wil u er met betrekking tot de Wet op Geschillenbeslechting van consumenten op wijzen dat zij niet deelneemt aan een vrijwillige regeling van consumentengeschillen. Indien een beslechting van consumentengeschillen na het drukken van deze reisvoorwaarden verplicht wordt voor SpaDreams zal de reisorganisator haar klanten hierover op gepaste wijze informeren. SpaDreams verwijst, voor alle reisovereenkomsten die via elektronische rechtshandelingen zijn afgesloten, naar het Europese online geschillenplatform : ec.europa.eu/consumers/ odr


15.5 Aanvullend gelden de wettelijke bepalingen voor de door SpaDreams georganiseerde reizen, dus in het bijzonder de §§ 651a van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) in zoverre het Duitse recht op de overeenkomst toe te passen is.

Details in de reisbrochures komen overeen met de afdruktoestand en zelfs bij de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen fouten voorkomen. Eenzijdige wijzigingen door SpaDreams zijn derhalve mogelijk zolang er tussen SpaDreams en de klant nog geen overeenkomst afgesloten is. Gedeeltelijke of volledige overname van inhoud, in het bijzonder van foto’s of ander beeldmateriaal, is zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpaDreams niet toegestaan. Ook de rechten van derden kunnen hierdoor worden geschonden.

15.6 De ongeldigheid van individuele bepalingen betekent niet automatisch dat de gehele reisovereenkomst ongeldig is.

15.7 Voor de hand liggende druk- en rekenfouten rechtvaardigen de touroperator om het reiscontract te betwisten. Alle informatie is correct per november 2022.

Organisator: SpaDreams, de internationale tak van FIT Reisen

Fit Gesellschaft für gesundes Reisen mbH Ferdinand-Happ-Str. 28 / D-60314 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 40 58 85-0 / Fax +49 (0) 69 40 58 85-903
E-mail: info@fitreisen.de / Internet: www.fitreisen.de

Directeuren:

Claudia Wagner
Dr. Nils Asmussen
Jan Seifried
Handelsregister: Frankfurt/Main HRB 14905
Drukversie: november 2022