impressum-spadreams-fitreisen

Reisvoorwaarden

van SpaDreams & Fit Reisen

Reisvoorwaarden

Bekijk de reisvoorwaarden in PDF

De SpaDreams / FIT Reisen Reisvoorwaarden zijn een aanvulling op de wettelijke voorschriften en behandelen rechtsverhoudingen tussen u en SpaDreams / FIT Reisen. De voorwaarden zijn geldig voor nieuwe boekingen tot 30.06.2018. Voor boekingen vanaf 01.07.2018 gelden gewijzigde voorwaarden. Voor boekingen na deze datum, kunt u de nieuwe algemene voorwaarden via de volgende link vinden: www.spadreams.nl/footer/reisvoorwaarden. Deze versie wordt ook tijdens het boekingsproces naar u verzonden. Bekijk ook onze ‘belangrijke informatie’ pagina op www.spadreams.nl/footer/belangrijke-informatie

1. Aanmelding en bevestiging (sluiten van het contract)

Meldt u zich alstublieft zo vroeg mogelijk! Met uw aanvraag biedt u ons een bindende reisovereenkomst aan. De definitieve boeking kan mondeling, schriftelijk, telefonisch, per fax of langs de elektronische weg (e-mail of internet) volgen. Bij elektronische boeking bevestigt Fit Reisen (SpaDreams) de ontvangst van de boeking onmiddelijk eveneens elektronisch. Deze ontvangstbevestiging is echter nog geen bevestiging van de boekingsopdracht.  

De reservering vindt plaats, voor alle deelnemers die zich aangemeld hebben, conform contractuele verplichtingen, hetgeen ook de eigen verplichtingen betekent, in zoverre u een uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring heeft overgenomen.

Het contract komt door ons tot stand met de aanvaarding. Deze aanvaarding behoeft geen specifieke vorm. Bij het afsluiten van het contract of direct daarna doen wij u de reisbevestiging toekomen. Wijkt de inhoud van de reisbevestiging af van de inhoud ten tijde van de aanmelding, dan ligt daarmee een nieuw aanbod voor waaraan wij voor de duur van 10 dagen gebonden zijn. Het contract komt dan tot stand op basis van dit nieuwe aanbod, indien u ons binnen de genoemde 10 dagen de acceptatie van het aanbod doet toekomen door middel van een toezegging, aanbetaling of restbetaling.

De kosten voor bijkomende aanvragen, zoals bezorging van visa en vreemde valuta alsook voor telefonische of telegrafische reserveringen worden separaat in rekening gebracht en komen voor rekening van de cliënt.

2. Betaling

Bij het sluiten van het contract wordt u verzocht  20%  van de totale reissom aan te betalen. De aanbetaling wordt op de totale reissom in mindering gebracht. De kosten van de reisverzekering zijn in totaliteit verschuldigt met de aanbetaling.   Het restbetrag betaalt u – zonder aanvullend betalingsverzoek – ten laatste 30 dagen voor vertrek. Uw reisdocumenten worden pas na volledige betaling aan u verstuurd.
2.1. Indien u toestemming heeft gegeven voor betaling via automatische incasso (SEPA mandaat), volgen de afschrijvingen van uw rekeningnummer conform bovengenoemde tijdstippen. Indien afschrijving conform bovengenoemde machtiging of creditcard niet mogelijk is is FIT Reisen (SpaDreams) gerechtvaardigt de daardoor ontstane kosten (terugboekingskosten) in de hoogte van € 10 in rekening te brengen. Annulerings- en wijzigingskosten dienen onmiddelijk te worden voldaan.
2.2. Bij FIT Reisen (SpaDreams) kunt u ook met creditcard betalen. Er zijn geen extra kosten verbonden bij het gebruik van VISA en Mastercard voor een betaling. Bij een betaling in een andere valuta of bij het gebruik van een alternatieve betalingsmethode zoals PayPal, American Express en vergelijkbare methoden rekent FIT Reisen (SpaDreams) hogere transactiekosten, wij informeren u uiteraard hierover voor de betaling. Bij overschrijving en automatische incasso in € worden geen transactiekosten in rekening gebracht.
2.3. Indien de cliënt de aanbetaling en/of restbetaling niet voldoet conform de overeengekomen betalingsperiode, dan is FIT Reisen (SpaDreams) gerechtvaardigd, na aanmaning en met inachtneming van een gestelde betalingstermijn, op de reisovereenkomst terug te komen en annuleringskosten in rekening te brengen conform § 5.1.

3. Reisprogramma en diensten

3.1 De inhoud van de, contractueel vastgelegde, diensten komt voort uit de reis- en dienstbeschrijving van Fit Reisen (SpaDreams) en de hierop betrekking hebbende informatie uit de reisbevestiging.   Aanvullende afspraken, die de inhoud van de contractueel vastgelegde diensten wijzigen, dienen uitdrukkelijk door Fit Reisen (SpaDreams) bevestigd te worden. Reisagentschappen (bijv. reisbureau’s) en uitvoerende organisaties (bijv. hotels) zijn niet gemachtigd tot het afgeven van toezeggingen of maken van afspraken uit onze naam.

3.2 Brochures op locatie (plaats/hotel), die niet door Fit Reisen (SpaDreams) uitgegeven zijn, zijn niet bindend voor Fit Reisen (SpaDreams) ten aanzien van aansprakelijkheid, in zoverre ze niet door uitdrukkelijke overeenkomst met u met betrekking tot de reis of tot de inhoud van de aansprakelijkheid door Fit Reisen (SpaDreams) overeengekomen zijn. 

4. Service- en prijswijzigingen

4.1 Wijzigingen of afwijkingen van afzonderlijke diensten zoals overeengekomen in het reiscontract (bijv. wijziging van vliegtijden, wijziging van programma-einde) die na het afsluiten van het contract nodig zijn en die door Fit Reisen (SpaDreams) niet of op incorrecte wijze gecommuniceerd zijn, zijn toegestaan, in zoverre de wijzigingen of afwijkingen niet omvangrijk zijn en het algehele karakter van de reis niet beïnvloeden. Eventuele garantieaanspraken blijven conform afspraak indien de wijzigingen aan gebreken zijn onderworpen.  

Fit Reisen (SpaDreams) zal u van eventuele wijzigingen of afwijkingen onmiddelijk in kennis stellen. Indien nodig zal Fit Reisen (SpaDreams), ook zonder gerechtelijk daartoe verplicht te zijn, u een kosteloze omboeking of annulering aanbieden.   

4.2 Fit Reisen (SpaDreams) behoudt zich het recht voor de geadverteerde en door middel van boeking bevestigde prijzen te wijzigen in het geval van verhoging van de vervoerskosten, kosten voor bepaalde diensten als havengelden of luchthavenkosten of een wijziging in de wisselkoers die op de betreffende reis van toepassing is.

Verhogen zich ten tijde van afsluiting van het reiscontract de bestaande vervoerskosten, en in het bijzonder de brandstofkosten, dan kan Fit Reisen (SpaDreams) de reissom conform de volgende berekening verhogen:

a) Indien het betrekking heeft op een zitplaats kan Fit Reisen (SpaDreams) u het verschil in prijs in rekening brengen;

b) In andere gevallen worden de door het vervoersbedrijf per vervoersmiddel berekende, aanvullende kosten door het aantal zitplaatsen van het overeengekomen vervoersmiddel gedeeld. Het hieruit voortkomende bedrag kan Fit Reisen (SpaDreams) u in rekening brengen. 

Verhogen zich ten tijde van afsluiting van het reiscontract de bestaande kosten voor haven of luchthaven, dan kan de reissom verhoogd worden conform het bedrag dat bij Fit Reisen (SpaDreams) in rekening wordt gebracht. Bij een aanpassing van de wisselkoers na afsluiting van het reiscontract kan de reissom verhoogd worden indien de reis hierdoor voor Fit Reisen (SpaDreams) duurder is geworden. Een verhoging is alleen toegestaan indien tussen het afsluiten van het contract en de overeengekomen vertrekdag meer dan 4 maanden zitten en de omstandigheden die tot verhoging leiden voor het afsluiten nog niet van toepassing of te voorzien waren.   

In het geval van een wijziging van de reissom achteraf dient Fit Reisen (SpaDreams) u onmiddelijk te informeren. Prijsverhogingen vanaf de 20e dag voor aanvang van de reis zijn ineffectief. Bij prijsverhogingen van meer dan 5% is het uw recht u zonder kosten terug te trekken uit de overeenkomst of deelname aan een gelijkwaardige reis te eisen als Fit Reisen (SpaDreams) in staat is een dergelijke reis zonder meerprijs voor u uit het bestaande aanbod aan te bieden. De voorgenoemde rechten graag zonder aarzelen aan ons voorleggen, indien dat is wat u wenst,  zodra u een verklaring van ons aangaande de prijsverhoging ontvangen heeft. 

4.3 Bij groepsreizen kan Fit Reisen (SpaDreams) een andere Yoga leraar of andere begeleiders voor de reis inzetten. Dit geldt in bijzonder voor uitval in verband bij ziekte of vergelijkbare situaties. 

5. Annulering door de klant, omboeking

5.1 U kunt ten allen tijde voor aanvang van de reis tot annulering overgaan. In principe dient u de annulering bij ons danwel bij het gebruikte reisbureau in te dienen. Het is aan te bevelen de annulering schriftelijk te doen.   

Trekt u zich terug uit het reiscontract/hotelcontract of vertrekt u in het geheel niet, dan kan Fit Reisen (SpaDreams) een vergoeding voor gemaakte onkosten in rekening brengen. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van alle diensten die samenhangen met de gekozen reis. Meer informatie aangaande annuleringskosten vindt u onder de voorwaarden per aanbieding. Houdt u rekening met eventuele tegenstrijdige informatie in de boekingsvoorwaarden per aanbieding. Zijn er in de boekingsvoorwaarden geen afwijkende opmerkingen opgenomen, dan is het verzoek tot schadevergoeding, rekening houdend met de gebruikelijke uitgaven, en rekening houdend met eventueel andere toepassingen die tijdelijk verspringen, d.w.z. met in acht neming van de tijd tussen annulering en het contractueel overeengekomen begin van de reis in een procentuele verhouding als volgt berekend:

  • Tot 30 dagen voor vertrek 25%
  • Tot 22 dagen voor vertrek 35%
  • Tot 15 dagen voor vertrek 50%
  • Tot 8 dagen voor vertrek 65%
  • Tot 4 dagen voor vertrek 75%
  • Tot 2 dagen voor vertrek 85%
  • Vanaf de dag voor vertrek en bij niet aantreden op de dag zelf: 90%

Wij bevelen ten allen tijde aan een annuleringsverzekering af te sluiten die deze kosten conform verzerkingsvoorwaarden overneemt.   

Het staat de reiziger vrij, Fit Reisen (SpaDreams) te bewijzen, dat door hem geen of wezenlijk minder schade is ontstaan als de van hem gevorderde schadevergoeding. Fit Reisen (SpaDreams) behoudt zich het recht voor, bij afwijkingen van voorgenoemde percentages, een hogere, concretere vergoeding te eisen.  In dit geval is Fit Reisen (SpaDreams) verplicht de gevorderde vergoeding met concrete cijfers aan te tonen.   

5.2. Aanspraak van de cliënt na afsluiting van het contract op wijziging betreffende de reisdatum, reisdoel, plaats van verrek, onderkomen of wijze van vervoer, bestaat niet. Indien op wens van de cliënt, na het boeken van de reis, wijzigingen betreffende de reisdatum, reisdoel, plaats van vertrek, onderkomen of wijze van vervoer voorgenomen worden, dan ontstaan voor Fit Reisen (SpaDreams) dezelfde kosten als bij een annulering door de klant. Fit Reisen (SpaDreams) berekent in dit geval dan ook dezelfde kosten als op het moment van omboeken voor een annulering van toepassing zouden zijn.   

Bij kleine wijzigingen die geringe kosten met zich meebrengen (zoals een wijziging in verzorging of uitbreiding van de geboekte service) kan Fit Reisen (SpaDreams) bij uitzondering van het annuleringsgeld afzien en slechts een vergoeding van €30 voor administratiekosten in rekening brengen.   

5.3. Tot aan de dag van vertrek kan de reiziger verlangen dat een derde persoon zijn rechten en plichten uit het reiscontract overneemt. Indien een derde persoon aantreedt in plaats van de aangemelde persoon dan is Fit Reisen (SpaDreams) gerechtvaardigd de daardoor onstane administratiekosten in hoogte van €30 in rekening te brengen. Het aantonen dat de kosten lager zouden zijn staat de reiziger vrij.  

5.4. Een herroepingsrecht is conform Duitse wetgeving §312 g Abs. 2 Nr. 9 BGB niet mogelijk. 

6. Ongebruikte diensten

Indien u van bepaalde diensten, in geval van vervroegde terugreis of om welke andere redenen dan ook, geen gebruik maakt, bestaat er geen recht op gedeeltelijke restitutie van de reissom.

7. Terugtrekken en annulering door de reisorganisatie

Fit Reisen (SpaDreams) kan zich in de volgende gevallen voor vertrek uit de overeenkomst terugtrekken of de reisovereenkomst annuleren : zonder in acht neming van een bepaalde tijdsmarge, indien de reiziger de uitvoer van de reis, ongeacht een waarschuwing,  voortdurend stoort of zich in een dergelijke mate opstelt dat het als contractbreuk kan worden gezien, dat een onmiddelijke beëindiging van de overeenkomst gerechtvaardigt is.  Indien wij annuleren behoudt Fit Reisen (SpaDreams) de aanspraak op de reissom. Fit Reisen (SpaDreams) moet echter de waarde van de diensten en eventuele voordelen laten voorrekenen met betrekking tot een anderzijds gebruik van de gereserveerde diensten, danwel een vergoeding of zelfs volledige betaling aan de respectievelijke leveranciers van deze diensten.    

Fit Reisen (SpaDreams) kan zich wegens het niet bereiken van een minimaal noodzakelijk deelnemersaantal alleen uit de reisovereenkomst terugtrekken als Fit Reisen (SpaDreams)   

a) bij de specificatie van de betreffende reis het minimaal noodzakelijk aantal deelnemers genoemd heeft alsook het tijdstip tot wanneer voor de contractueel overeengekomen aanvang van de reis ten laatste de mededeling ontvangen dient te zijn, en   

b) in de reisbevestiging duidelijk leesbaar op deze feiten gewezen heeft.   

Een annulering is ten laatste 14 dagen voor de contractueel overeengekomen aanvang van de reis aan de cliënt mede te delen. Over het specifieke minimum aantal deelnemers en de datum waarop ten laatste de annuleringsvoorwaarden gelden, wijzen wij u op in de reisbevestiging.

Indien op een vroeger tijdstip al inzichtelijk is dat het minimaal aantal deelnemers niet zal worden bereikt, dient Fit Reisen (SpaDreams) onmiddelijk van het annuleringsrecht gebruik te maken en ontvangt de cliënt de reeds voldane betalingen direct terug. 

8. Annulering van de overeenkomst wegens buitengewone omstandigheden

Voor annulering van de reisovereenkomst wordt naar de wettelijke regeling in het BW verwezen die als volgt luidt: „§ 651j: (1) Indien de reis door, ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst, onvoorziene omstandigheden (hogere macht) aanzienlijk belemmerd, bedreigd of aangetast wordt, dan kunnen zowel Fit Reisen (SpaDreams) alsook de reizende(n) de overeenkomst alleen op grond van deze bepaling beëindigen. (2) Indien de overeenkomst wordt beëindigd op grond van deze paragraaf, dan gelden de voorschriften van § 651e, § 3 zinnen 1 en 2, § 4 zin 1. De bijkomende kosten voor de annulering zijn door beide partijen evenredig te dragen. In overige gevallen komen de bijkomende kosten voor rekening van de reiziger.“

9. Aansprakelijkheid van de reisorganisatie

9.1 Externe dienstverlening
Fit Reisen (SpaDreams) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten die niet aan de verwachtingen voldoen, persoonlijk letsel of materiele schade samenhangend met diensten van derden (bijv. excursie, sportevenement, theaterbezoek, tentoonstelling, vervoer van en naar plaatsen van vertrek en bestemming), als deze diensten in de reisbeschrijving en in de bevestiging van uw boeking expliciet en met vermelding van de met de contractant bemiddelde externe dienst, zodanig vermeld worden dat het voor de cliënt duidelijk herkenbaar is als externe dienst en dus niet onder de bevoegdheid van Fit Reisen (SpaDreams) valt.    

Fit Reisen (SpaDreams) is aansprakelijk
a) voor diensten die betrekking hebben op het vervoer van de cliënt, van de plaats van vertrek naar de overeengekomen plaats van bestemming en, indien nodig, voor accommodatie gedurende de reis;

b) indien en voor zover er schade ontstaat welke is veroorzaakt door een schending van de plicht van Fit Reisen (SpaDreams) om te zorgen voor correcte informatie, verklaringen en organisatie.

10. Garantie

10.1 Verplichtingen en verantwoordelijkheden  
Indien de reis niet conform overeenkomst is verlopen, kunt u compensatie aanvragen. Dit vraagt om uw medewerking – ongeacht onze prioritatire verplichting. U bent verplicht, alles mogelijke te doen om tot een oplossing te komen en eventuele schade zo gering mogelijk te houden en indien mogelijk zelfs geheel te vermijden.

U bent in het bijzonder verplicht, uw klachten onmiddelijk te melden. Indien u hierin nalatig bent heeft u geen recht op een vermindering van de reissom. Dit is alleen niet van toespassing wanneer de situatie zichtbaar hopeloos is of om andere redenen als onredelijk kan worden bestempeld.

Richt u zich hieromtrent alstublieft tot onze plaatselijke vertegenwoordiger in het betreffende doelgebied (zie: uw reisdocumentatie). In zoverre de reisdocumentatie geen informatie aangeeft betreffende een plaatselijke vertegenwoordiger dient u onmidelijk contact met ons direct op te nemen!

U bereikt Fit Reisen (SpaDreams) onder tel.:+31 (0)20-8943 655 doordeweeks van maandag tot vrijdag 9.00 tot 17.00 uur (MET).

Geef uw naam, woonplaats, de naam van uw hotel en het in uw waardebon genoemde reisnummer op.   

Fit Reisen (SpaDreams) is gerechtvaardigt ook zodanig in een vergoeding te voorzien dat dit betekent dat u een gelijkwaardige of een vervangende dienst van hogere waarde ontvangt. Fit Reisen (SpaDreams) kan daarentegen een vergoeding ook weigeren indien dit een onevenredige inspanning vereist.

10.2 Ingebrekestelling bij beëindiging
Indien u de reisovereenkomst, wegens een gebrek conform § 615 c BW of een genoemde reden conform § 615 e BW of wegens een belangrijke, door Fit Reisen (SpaDreams) erkende, reden aangaande onaanvaardbaarheid, wenst te beëindigen, dan dient u Fit Reisen (SpaDreams) een redelijke termijn te stellen waarin het probleem/gebrek verholpen zou kunnen worden. Dit is alleen dan niet van toepassing, indien deze hulp niet mogelijk is of door Fit Reisen (SpaDreams) geweigerd is of wanneer het beëindigen van de overeenkomst wegens een bijzonder, door Fit Reisen (SpaDreams) erkend belang uwerzijds gerechtvaardigt wordt.   

10.3 Verlies of vertraging van bagage Wij bevelen ten allen tijde aan schade aan uw bagage of vertraging bij het aanleveren in geval van vliegreizen direct ter plaatse middels een schadeformulier of Property Irregularity Report (PIR – formulier) bij de verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij te melden. Over het algemeen nemen luchtvaartmaatschappijen geen verantwoordelijkheid voor geleden schade indien er geen schadeformulier ingevuld is. De schademelding voor bagageverlies dient over het algemeen plaats te vinden binnen 7 dagen, bij vertraging binnen 21 dagen. In de overige gevallen is verlies, beschadiging of misbruik van bagage onmiddelijk te melden bij de reisleiding, plaatselijke vertegenwoordiging of Fit Reisen (SpaDreams) zelf (zie ook: 10.1).

11. Aansprakelijkheidsbeperking

11.1 Contractuele aansprakelijkheidsbeperking
Onze contractuele aansprakelijkheid betreffende schade, anders dan persoonlijk letsel, is beperkt tot driemaal de reissom,
1. in zoverre een schade van de reiziger noch opzettelijk noch door grote nalatigheid van ons ontstaan is,   
2. in zoverre Fit Reisen (SpaDreams) voor een schade van de reiziger alleen indirect verantwoordelijk is daar de schade veroorzaakt is door een dienstverlener.   

11.2 Aansprakelijkheidsbeperking onrechtmatige daad
Voor alle tegen Fit Reisen (SpaDreams) ingediende schadevergoedingen voortkomende uit onrechtmatig handelen, die niet op opzettelijkheid of grote nalatigheid gebaseerd zijn, neemt Fit Reisen (SpaDreams) aansprakelijkheid op zich tot € 4.100. Indien het bedrag meer is dan driemaal de reissom, is de aansprakelijkheid beperkt tot de materiele schade van diemaal de reissom. Genoemde bedragen betreffende aansprakelijkheidsgelden per persoon, per reis. Eventueel aanvullende claims in samenhang met bagage blijven onder het Verdrag van Montreal onaangetast.

12. Uitsluiting van aanspraak

Aanspraken waarbij u van mening bent dat de reis niet conform overeenkomst is verlopen dient u binnen een maand na contractueel overeengekomen beëindiging van de reis tegenover Fit Reisen (SpaDreams) kenbaar te maken. Na afloop van deze periode kunt u alleen nog aanspraken geldend maken indien u buiten uw schuld verhindert was binnen de genoemde periode te reageren. Dit geldt echter niet voor de periode waarin u bagageschade dient te melden: vertraging met betrekking tot bagage of bagageschade in samenhang met vluchten conform artikel  10.3.  Deze meldingen dienen binnen 7 dagen (bij beschadiging) en binnen 21 dagen (bij vertraging) plaats te vinden. Het is in uw eigen belang deze aanspraken schriftelijk kenbaar te maken.

12.2 Aanspraken conform §§ 651c tot f BW betreffende schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid, die berust op opzettelijkheid of nalatigheid van Fit Reisen (SpaDreams) of een wettelijke vertegenwoordiger of bemiddelaar van Fit Reisen (SpaDreams), verjaren na 2 jaar. Dit geldt ook voor aanspraken op vergoeding voor overig geleden schade, welke  berust op opzettelijkheid of nalatigheid van Fit Reisen (SpaDreams) of een wettelijke vertegenwoordiger of bemiddelaar van Fit Reisen (SpaDreams).

12.3 Alle overige aanspraken conform §§ 651c tot f BW verjaren binnen een jaar.

12.4 De verjaring conform artikelen 12.2 en 12.3 begint op de dag na de contractueel vastgelegde laatste reisdag.   

12.5 In afwachting van de uitkomst van de onderhandelingen, tussen reizigers en Fit Reisen (SpaDreams) aangaande de aanspraak of de omstandigheden rondom de aanspraak, wordt de verjaringstermijn geschorst totdat de reiziger of Fit Reisen (SpaDreams) het voortzetten van de onderhandelingen weigert. De verjaring begint ten vroegste drie maanden na het einde van de schorsing.

13. Verplichtingen van de klant

Voordat de klant een boeking realiseert moet Fit Reisen (SpaDreams) van fysieke beperkingen (bijvoorbeeld met betrekking tot de mobiliteit, of gebruik van een rolstoel), kuur incompabilitieit of andere beperkingen die van invloed kunnen zijn op behandelingen, accomodatie of vervoer op de hoogte worden gesteld. Fit Reisen (SpaDreams) kan diensten die hiermee in samenhang zijn, alleen aanbieden als u dit voordat u boekt aan ons vermeld. Indien en voordat u omtrent deze zaken een klacht aan Fit Reisen (SpaDreams) doorspeeld, vragen wij u om de culturele verschillen en eigenschappen van de desbetreffende locatie in acht te nemen. 

Indien de klant bepaalde diensten niet ontvangt door nalatig te zijn in het delen van informatie, neemt Fit Reisen (SpaDreams) hier geen verantwoordelijkheid over.

14. Paspoort, visa en gezondheidsvoorschriften

14.1 Fit Reisen (SpaDreams) zal burgers van een land binnen de Europese Unie waar een reis aangeboden wordt, over voorschriften met betrekking tot paspoort, visa en gezondheid informeren, voor het afsluiten van een contract alsook betreffende eventuele wijzigingen, voor vertrek. Voor burgers van andere landen is het betreffende consulaat hiervoor verantwoordelijk. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er geen bijzondere omstandigheden voorkomen bij de cliënt en eventuele meereizenden (bijv. dubbele nationaliteit, staatloosheid).   

14.2 De cliënt is ten allen tijde verantwoordelijk voor het verzorgen van de nodige en geldige reisdocumenten, eventuele noodzakelijke inentingen alsook het naleven van douane- en valutawetgeving. Nadelige gevolgen die voortkomen uit het niet naleven van deze voorschriften, zoals het betalen van annuleringskosten, komen ten laste van de cliënt.  Dit is niet van toepassing indien Fit Reisen (SpaDreams) schuldig is aan het niet, ontoereikend of onjuist informeren van de cliënt betreffende het bovengenoemde.

14.3 Fit Reisen (SpaDreams) is niet verantwoordelijk voor een tijdige uitgifte en ontvangst van de noodzakelijke visa door de betreffende diplomatieke vertegenwoordiging in het geval dat de cliënt Fit Reisen (SpaDreams) hiertoe opdracht gegeven heeft, tenzij SpaDreams zelf verantwoordelijk is voor de vertraging.

15. Informatievoorschriften m.b.t. de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij (zgn. „Black List“)

Op grond van de EU-regelgeving betreffende het informeren van passagiers aangaande de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij is Fit Reisen (SpaDreams) verplicht u bij het boeken van uw reis over de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij en alle, in het kader van de geboekte reis, te leveren diensten door deze maatschappij, te informeren. Staat ten tijde van uw boeking de uitvoerende luchtvaartmaatschappij nog niet vast, dan is Fit Reisen (SpaDreams) verplicht u de luchtvaartmaatschappij danwel de luchtvaartmaatschappijen, te noemen, die waarschijnlijk de vlucht op zich neemt zal danwel zullen nemen. Zodra bij Fit Reisen (SpaDreams) bekend is welke luchtvaartmaatschappij de vlucht zal uitvoeren dient Fit Reisen (SpaDreams) u hiervan op de hoogte te stellen. Wisselt de genoemde uitvoerende luchtvaartmaatschappij dan dient Fit Reisen (SpaDreams) u onmiddelijk hiervan op de hoogte te stellen. De zogenaamde „Black List“ is o.a. via de volgende internetpagina op te roepen:

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_nl

16. Toepasselijk recht

Op de gehele wettelijke- en contractuele relatie tussen de cliënt en Fit Reisen (SpaDreams) GmbH is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. In zoverre klachten van cliënten tegen Fit Reisen (SpaDreams) in het buitenland ten bate van aansprakelijkheid ingediend worden, vinden de juridische consequenties, in het bijzonder met betrekking tot de soort, omvang en grootte van de eisen van de cliënt, conform het Duitse recht plaats.

16.2 De cliënt kan Fit Reisen (SpaDreams) uitsluitend op haar hoofdkantoor aanklagen.

16.3 Met betrekking tot klachten van Fit Reisen (SpaDreams) tegenover haar cliënten is het woonoord van de cliënt maatgevend. Voor klachten tegenover cliënten, danwel contractanten van de reisovereenkomst, kooplieden, rechtspersonen van publiek- of privaatrecht of personen die hun woonlaats of gewoonlijke verblijfplaats in het buitenland hebben, of wiens gewoonlijke verblijfsplaats ten tijde van de rechtsvordering niet bekend is, wordt als jurisdictie de vestigingsplaats van Fit Reisen (SpaDreams) overeengekomen.   

16.4 De bovengenoemde bepalingen zijn niet van toepassing indien,

a) en voor zover er geen contractuele internationale verplichtingen zijn, die betrekking hebben op de reisovereenkomst tussen de cliënt en Fit Reisen (SpaDreams), of andere omstandigheden ten gunste van de cliënt of

b) indien en voor zover de op de reisovereenkomst van toepassing zijnde, niet dwingende bepaling van de EU –lidstaat waartoe de cliënt behoort,  voor de cliënt gunstiger zijn als de navolgende bepaling of de betreffende Duitse bepaling.

17. Overige Voorzieningen

a) De ondoeltreffendheid van bepaalde bepalingen doen niets af aan de totale reisovereenkomst.  

b) Alle persoonlijke informatie die u aan Fit Reisen (SpaDreams) ter beschikking stelt ter afwikkeling van uw reis, zijn beschermt tegen misbruik onder de federale wet.

18. Verzekeringen

Let u er alstublieft op dat alle in deze catalogus genoemde reissommen exclusief annuleringskostenverzekering danwel meerkostenverzekering zijn. Indien u voor aanvang van uw reis annuleert, ontstaan storneringskosten. Bij het afbreken van uw reis kunnen aanvullende kosten ontstaan voor de terugreis en voor overige noodzakelijke regelingen. Het is derhalve aan te bevelen een annuleringsverzekering af te sluiten. 

19. Informatieplicht

Online geschillen platform in overeenstemming met artikel 14, paragraaf 1 ODR-VO:  De Europese Commissie heeft een platform voor online geschillen gestart (OS), deze kunt u vinden onder ec.europa.eu/consumers/odr/

FIT Reisen (SpaDreams) neemt momenteel echter niet deel aan vrijwillige alternatieve geschillenbeslechting en is daartoe niet verplicht.

20. Privacybeleid

Het privacybeleid is van toepassing, dat kan worden geraadpleegd op www.spadreams.nl/footer/privacybeleid/

Het management:

SpaDreams / FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH
Ferdinand-Happ-Str. 28
60314 Frankfurt am Main
Duitsland

Telefoon +31 (0)85-208 6422

E-mail: info@spadreams.nl
Internet: www.spadreams.nl

Directie leden:
Dr. Nils Asmussen
Jan Seifried
Claudia Wagner

Handelsregister: Frankfurt/Main HRB 14905

Laatste aanpassingen: Juli 2016